Nòt pou laprès ki sòti nan Konferans Evèk Katolik nan peyi Ayiti

Le président Jovenel et le Cardinal Langlois
À lilavoix, le 27 septembre 2017

Frè ak sè nou yo, ak tout moun nòt sa a rive jwenn!

1.- Nous menm Evèk Katolik nan peyi a, nou salye nou nan non Bondye lavi a. Antan nou reyini nan Lilavwa depi 25 pou rive 29 septanm, nou te pran tan lapriyè epi reflechi sou sa kap pase nan peyi a.

2.- Rèl pèp la rive nan zorèy nou, e li touche nou nan fon kè nou. Nou te koute tou Prezidan peyi a ki te vin vizite Evèk yo kote yo konn reyini nan Lilavwa jou ki te mèkredi 27 septanm nan. Sa fè nou sonje sa Konsil Vatikan e di: “Tout sa ki touche moun, ki fè l soufri, tout kè kontan an dlo nan je, tout tray ak lespwa pèp la dwe sonnen nan kè nou” (Gaudium et Spes #1).

Nòt Konferans Evèk Katolik Ayiti yo (CEH) sou solisyon kriz eleksyon yo pou ane 2015-2016

ceh_logol – Konferans Evèk Katolik Ayiti yo te reyini pou yon asanble espesyal. Li wete chapo l devan kouraj Pèp Ayisyen an montre li genyen nan jou sa yo ki tèlman difisil pou sa ki gade reyalite sosyal, politik ak ekonomik peyi a.

2- Kèk aktè politik ki angaje nankriz koulye a te sèlman mande Konferans Evèk yo, pou’l ede youn pale ak lòt epi tabli dyalòg nan mitan yo. Konferans Evèk yo te fè sa pou debloke kominikasyon ki te difisil oubyen ki te parèt enposib; gen lòt enstitisyon ak moun ki te fè menm bagay la. Aktè politik sa yo te travay pou jwenn yon solisyon negosye pou sòti nan kriz sa a. Yo te bay kèk pwopozisyon ki sèvi kòm baz yon akò nan yon tèks ki ta merite konplete. Genyen anpil lòt pwopozisyon pou sòti nan kriz sa a kap sikile. Yo montre kijn anpil moun gen gwo tèt chaje sou jan yo pral dirije peyi a apre dat 7 fevriye a.

Mesaj Konferans Evèk Peyi d Ayiti yo pou Fèt Nwèl la 2014

Texte reçu le 1er décembre 2014

bishops_ht1. « Men lè tan an rive bout, Bondye voye Pitit li a, ki fèt sòti nan vant yon fi. » (Galat 4,4)

2. Nou menm Evèk Peyi d Ayiti, nou reyini nan Asanble plenyè, epi nou voye mesaj sa a pou tout pè, frè, mè, disip misyonè Jezikri, pèp Bondye ki nan peyi d Ayiti, tout moun, gason kou fi, ki gen bòn volonte : Benediksyon ak lapè nan Kris la!

3. Pandan n ap prepare nou pou n selebre jou Kris la te fèt nan mitan nou, li menm Pitit Bondye a ki vin tounen tou pitit yon fi, lè l pran chè nan chè nou. Depi lontan lontan, Bondye te prepare jou sa a. Se li menm tout tè tap tann. Epi, tankou Abraram, sa te fè kèl kontan anpil. (Gade Jan 8,56)

4. Sitiyasyon lavi sosyal, politik ak relijye nan epòk Jezi a te gen anpil latwoublay. Te gen gwoup moun ki tap batay kont lot gwoup moun, gwoupman politik yo te youn anfas lot, divizyon nan zafè larelijyon, epitou se etranje ki tap kontrole peyi a : men nan ki eta peyi kote Jezi te fèt la te ye. Men tou, se konsa tan an te ye!

  1. Tan an ki te bon nèt pou simaye Bon Nouvèl la!
  2. Tan an ki te pote lesperans ak yon chanjman total kapital!

5. Jezi li menm menm te montre kijan misyon l te makonnen ak tan kote l t ap viv la, pandan l tap anonse : « Tan an rive, peyi kote Bondye wa a toupre. » (Mak 1,15)

Mesaj konferans Evèk Katolik peyi Dayiti yo nan lokazyon fèt nwèl 2013 la

Texte reçu le 3 décembre 2013

bishop-hat1. Nou menm Achevèk ak Evèk katolik ayisyen yo ki te reyini nan Asanble plenyè òdinè nan Lilavwa salye nou ak lafwa nan Granmèt la.

2. Nou sot selebre avek Pep Bondye ki nan 10 dyosez peyi a kloti Lane Lafwa a ki te tonbe nan jou fèt Kris Wa a. Selebrasyon sa yo ki te plen nou ak kè kontan, ki bay nanm nou fos pèmèt nou antre nan Tan Lavan an pou nou ka prepare rout pou Jezi, Sovè nou an ki te fèt sou tè a. An n gade nan ki reyalite sosyal, politik, jewopolitik ak espirityel Jezi te fèt.

3. « Lè tan an te rive nan dènye bout li, Bondye te voye pitit li a ki te fèt nan vant yon fanm, ki fèt daprè Lalwa a pou vin sove tout sila yo ki anba Lalwa ». (Galate 4,4) Li te fèt nan yon peyi ki te anba lokipasyon ak divizyon. Gwoup ki tap lite youn kont lòt, tap goumen, te vle youn touye lòt. Zelòt yo tap batay ak patizan Ewod yo, Esenyen kont Sadiseyen, Jideyen kont Samariten, Farizyen kont Pibliken, e nou te ka di plis toujou.

error: Content is protected !!
X